Moja Zóna

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.apelnetworking.eu

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom /predávajúcim a objednávateľom/ kupujúcim  (ďalej len „VOP“)

 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu (ďalej len „e- shop „) je apel networkingeu s. r. o., Šafáriková 125, 048 01 Rožňava, IČO: 51 962 551, Slovenská Republika zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka: 44809/V, telefón: +421948794481 e-mail.: info@apelnetworking.eu
 2. ORGÁN DOZORU:Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI),Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3,P.O.BOX A-35, 040 65 Košice 1, odbor výkonu dozoru, Tel.č.: 055/729 07 05, 055/6227655, fax č. 055/622 46 95 ,kontaktný formulár: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi; Úrad na ochranu osobných údajov: Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220
 3. Objednávateľom (kupujúcim) v e-shope je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na webovom sídle prevádzkovateľa a pošle späť svoju  podpísanú a vyplnenú obchodnú zmluvu na adresu apel networkingeusro, , Šafáriková 125, 048 01 Rožňava .
 4. V prípade, ak objednáva fyzická osoba (nepodnikateľ) uvádzajú sa aktuálne údaje, čiže meno, priezvisko, adresu, kam bude tovar doručený, telefónne číslo a e-mail. Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ (na firmu, živnosť alebo iný druh samostatnej zárobkovej činnosti)popri predošlých údajoch treba uviesť aj obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, v prípade ak sa líši od adresy doručenia.
 5. K prijatiu objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa dochádza na základe potvrdenia správne a úplne vyplnenej objednávky zo strany prevádzkovateľa. Momentom potvrdenia objednávky prevádzkovateľom dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ si  vyhradzuje právo na dodatočné a následné úpravy ceny objednaného tovaru, ktoré budú objednávateľovi pri odoslaní objednávky známe. Vzhľadom k obmedzeným skladovacím priestorom dodávateľa si dodávateľ môže vyhradiť právo na zmenu objednávky v prípade nedostatku tovaru na sklade. Po obdržaní objednávky bude poslaný na objednávateľom zadaný e-mail „potvrdenie o prijatí objednávky“ a priebežne aj ďalšie informácie o stave objednávky (spracovanie, vyslanie tovaru, tovar je momentálne vypredaný a pod.). Objednávateľ si môže kontrolovať svoju objednávku na stránke e-shopu, zároveň si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odosielať zaregistrovaným predajcom prostredníctvom svojho systému propagačné, marketingové a iné emaily za účelom zlepšovania informovanosti a motivácie registrovaných predajcov.

6.Pod pojmom miesta kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo(bydlisko) alebo miesto firmy objednávateľa uvedené vo formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov ( kuriérska firma GLS) alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie na sídle firmy. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru kuriérskej službe. Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa momentom dodania tovaru s odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške uvedenej v objednávke. Do  doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a má za povinnosť výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa .

 

 1. Distribútor prevádzkovateľa je povinný objednávateľa pred uzavretím zmluvy riadne oboznámiť s aktuálnymi cenami produktov.
 2. Objednávateľ týmto prehlasuje, že bol riadne oboznámený o cenách produktov pred uzavretím zmluvy a to formou katalógu predajcu po osobnom stretnutí s distribútorom, alebo prostredníctvom portálu prevádzkovateľ slúžiaceho zaregistrovaným objednávateľom.
 3. Prevádzkovateľ má dodať tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe, avšak najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky. V prípade, ak by prevádzkovateľ nevedel, alebo by nebol schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar vo vopred dohodnutom termíne, má za povinnosť upovedomiť bezodkladne objednávateľa. Ak prevádzkovateľ nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety a nedodá vec ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu objednávateľom, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak by si objednávateľ objednal tovar, ktorý bude presahovať určené rozmery a váhu tovaru, prevádzkovateľ si sním dohodne osobné dodacie a platobné podmienky.
 4. V prípade, ak tovar doručuje kuriérska služba,  dáva objednávateľ prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím zmluvnému prepravcovi potrebných osobných údajov za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón, e-mail), ktoré boli uvedené v registračnom formulári.
 5. Pri preberaní tovaru objednávateľovi bude poskytnutý  doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení pri platbe na dobierku, ktorý je aj zároveň objednávkou tovaru v písanej podobe. Ak by objednávateľ nedostal daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH priamo od doručovateľa tovaru, bude mu dodaní do 14 kalendárnych dní.
 6. V prípade, ak objednávateľ neprevezme a nezaplatí objednaný tovar, okrem situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako zo strany objednávateľa bez pričinenia prevádzkovateľa, napr., ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ má právo požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinností. Objednávateľ sa oboznámením s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Objednávateľ, ktorý vystupuje ako podnikateľ ( SZČO, PO) s prevádzkovateľom sa dohodol na zmluvnej pokute pri neuhradení kúpnej ceny a neprevzatí tovaru.  Zmluvná pokuta bude vyčíslená minimálne na výšku zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednaného tovaru. Tým nie sú dotknuté nároky na náhradu škody, ktorá presiahne rozsah dojednanej zmluvnej pokuty. Objednávateľ, ktorý neprevezme objednávku, bude kontaktovaný so žiadosťou o informáciu, čo následne robiť s jeho objednávkou. Objednávateľ má k dispozícií 7 kalendárnych dní odo dňa kontaktovania, aby na túto výzvu odpovedal. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Takto vrátená zásielka môže byť znovu poslaná iba na základe vzájomnej dohody medzi objednávateľom a prevádzkovateľom. V prípade ak objednávateľ na túto výzvu neodpovie do určeného obdobia, zásielka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.
 7. Objednávateľ, ako súkromná osoba (nepodnikateľ), má v súlade so zákonom možnosť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a následne mu zašle písomné odstúpenie od zmluvy formou e-mailu alebo listinne,prípadne v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Pre právo na odstúpenie od zmluvy má objednávateľ možnosť použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP. Objednávateľ, ako súkromná osoba má právo uplatniť právo na odstúpenie zmluvy aj ústne, akýmkoľvek jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Zakúpený tovar, objednávateľ zašle na vlastné náklady na adresu prevádzkovateľa späť spolu s originálom dokladu o kúpe resp. kópiou dokladu o kúpe  (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Prevádzkovateľ je povinnýnajneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu , dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky s tým súvisiace a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, ak objednávateľ nepožiada o inú formu úhrady.Pri odstúpení od zmluvy znáša objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo neúplný prevádzkovateľ má voči objednávateľovi právo na náhradu škody s tým súvisiacu.
 8. Objednávateľ, po tom, čo sa služba začala plniť, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného individuálne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti už nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov- pri prípadne spodného prádla ).
 9. Cena vrátane DPHje platná taká, aká je zobrazená v e-shope potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady a služby, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 10. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Pri doručení objednávky do Maďarska objednávateľ platí cenu tovaru a dopravu kuriérskou službou v prepočte na HUF podľa stanoveného kurzu.
 11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej alebo nekompletnej adresy objednávateľom. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar, či nie je z vonkajšej  strany mechanicky poškodený. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.V prípade ak je doručovaný tovar alebo obal tovaru mechanicky poškodený, odporúča sa, aby objednávateľ spolu s doručovateľom o tejto skutočnosti spísali záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru. Zodpovednosť prevádzkovateľa z vád tovaru je v takomto prípade v rámci záručnej doby zachovaná.
 12. Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred vyslaním tovaru, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku z nasledujúcich dôvodov: v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, ukončenia jeho výroby, jeho vypredania alebo z nemožnosti dodania vo vopred stanovenej cene, ktorá je uvedená  v e-shope, prevádzkovateľ má za povinnosť informovať objednávateľa o týchto skutočnostiach v čas. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru podobného povodne objednaného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.
 13. Zodpovednosť za vady:
 14. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 15. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

iii.        Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Osobitné ustanovenia o vybavení reklamácie Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľ

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv z vád tovaru si uplatňuje reklamáciou, predávajúci alebo určená osoba je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu v dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom ( napr. e-mailom). Doklad o vybavení reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu zaslať najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

Ak  kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 1. Objednávateľ berie na vedomie, že na spracovanie jeho osobných údajov v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy je zákonný nárok v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riadne je oboznámený o forme spracúvania a úschovy jeho osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu ako ich uviedol v registračnom formulári, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na použitie jeho osobných údajov v súvislosti s priamou aj nepriamou formou marketingu prevádzkovateľa, tento súhlas udeľuje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov  a po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.
 2. Na zmenu informácii uvedených v týchto VOP v rozsahu ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vyžaduje výslovný súhlas oboch zmluvných strán. Výslovný súhlas prevádzkovateľ vyžiada od objednávateľa vždy spolu s doručením nových VOP na e-mailovú adresu objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas so zmenou VOP bezodkladne formou e-mailu po obdržaní nových VOP.
 3. Objednávateľ má možnosť registrácie u prevádzkovateľa a nakupovať produkty za zvýhodnené ceny so zľavou 24%. Registračný poplatok (registračný balíček) je vo výške 10,- Eur, o hodnote a obsahu ktorého objednávateľa náležite „distribútor prevádzkovateľa“ oboznámi pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou), na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke e-shope po prihlásení.
 5. Objednávateľ po odoslaní objednávky alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.
 6. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.
 7. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom emailov a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany, okrem odstúpenia od zmluvného vzťahu popísaného v bode 13 týchto VOP.
 8. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej Republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.
 9. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, kedy povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 22. týchto VOP.

Tieto VOP sú zverejnené na webovej stránke: www.apelnetworking.eu

Tieto VOP sú platné od 25.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa ………….. (doplňte podľa pokynov v bode 1)

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese ………….. (doplňte podľa pokynov v bode 2). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

(ak umožňujete spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte text podľa pokynov v bode 3)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

(doplňte podľa pokynov v bode 4)

(doplňte podľa pokynov v bode 5)

Pokyny na vyplnenie:

1.

Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:

a)

v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;

b)

v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;

c)

ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;

d)

ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;

e)

ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

2.

Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu.

3.

Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“

4.

V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:

a)

doplňte spôsob vrátenia tovaru

– „Tovar vyzdvihneme.“ alebo

– „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte …… [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;

b)

doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

– „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“;

– „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“;

– Ak pri zmluve uzavretej na diaľku neponúkate, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru a tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: „Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške ? EUR [doplňte sumu] znášate Vy.“; alebo ak náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred: „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je …… EUR [doplňte sumu].“; alebo

– Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na jeho povahu nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“ a

c)

doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

5.

V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu ………….. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš nákupný košík

Apel bodov
Spolu Produkty : HUF
Dobierka : HUF
Poštovné : HUF
Spolu Zaplatiť : HUF