Moja Zóna

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZÁKAZNÍKOV APEL NETWORKING.EU

1. Kto je zodpovedný za vaše osobné údaje
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje zákazníkov spoločnosti apel
networking.eu, kde boli vaše osobné údaje odovzdané nám vami alebo od vašich poradcov. Odkazy
na „apel networking.eu“, „my“, „nás“ alebo „naše“ v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov
znamenajú apel networking.eu s.r.o. Šafáriková 125,048 01 Rožňava, IČO: 51962551, DIČ:
2120854945.V prípade, že sa vaše osobné údaje odovzdávajú našej spoločnosti, môžeme byť
prevádzkovateľom v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Ak sa rozhodnete pre nákup tovaru od nás
prostredníctvom vášho poradcu vaše osobné údaje spracuje aj poradca ako samostatný
prevádzkovateľ. Poradcovia sú nezávislí a nie sú zamestnaní spoločnosťou. Spoločnosť nezodpovedá
za používanie osobných údajov zo strán poradcov. To znamená, že poradca bude nezávisle od
obchodných činností spoločnosti spracovávať vaše osobné údaje. Vo všeobecnosti budú poradcovia
používať vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je kompatibilný s týmto vyhlásením o ochrane osobných
údajov. Ak používajú vaše osobné údaje iným spôsobom, musia vám poskytnúť ďalšie informácie o
ochrane osobných údajov, aby dodržali svoje povinnosti podľa právnych predpisov týkajúcich sa ochrany
údajov.
2. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme
Pri používaní výrazu „osobné údaje“ v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa rozumejú údaje,
ktoré sa vás týkajú a umožňujú nám identifikovať vás buď priamo, alebo v kombinácii s inými údajmi,
ktoré môžeme mať. Tieto údaje získame buď priamo od vás, alebo od poradca, ktorí nám ich môžu
poskytnúť. Môžeme o vás zhromažďovať nasledujúce osobné údaje:
• Vaše meno a kontaktné údaje (titul, priezvisko, meno, akékoľvek iné mená, poštová adresa,
e-mailová adresa, telefónne čísla)
• Váš dátum narodenia
• Informácie o vašich nákupoch od apel networking.eu a informácie o vašich preferenciách pre
konkrétne typy produktov
• Podrobnosti o bankovom účte
• Vaše IČO a DIČ
• Komunikácia, ktorú si s nami vymieňate (napríklad e-maily, listy, hovory alebo príspevky a
správy na sociálnych médiách)
• Informácie o používaní našich webových stránok
3. Ako a prečo používame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme
Vaše osobné údaje používame na realizáciu vašej objednávky-ak podáte objednávku apel
networking.eu, používame vaše osobné údaje na splnenie tejto objednávky. Môžeme vás kontaktovať
e-mailom a/alebo SMS, aby sme vám poslali potvrdenie o vašej objednávke, platbe a stave objednávky.
Je to potrebné na naplnenie našich zmluvných záväzkov voči vám.
Na zlepšenie našich služieb, na naplnenie našich administratívnych potrieb a na ochranu našich
obchodných záujmov- obchodné účely, na ktoré použijeme vaše osobné údaje, zahŕňajú účtovníctvo,
účtovanie, bezpečnostné a právne účely, štatistické a marketingové analýzy, testovanie systémov,
údržbu a vývoj. Bude to zahŕňať použitie vašich osobných údajov na splnenie našich zákonných
povinností, napríklad našej povinnosti uchovávať záznamy na daňové a audítorské účely. V prípade, že
neexistuje žiadna konkrétna právna povinnosť, ktorú sme povinní splniť, spracovávame tieto osobné
údaje, aby sme naplnili naše legitímne záujmy pri správe našich činností a na uchovávanie presných a
aktuálnych záznamov. Ak máte námietky voči používaniu vašich osobných údajov na splnenie
niektorého z vyššie uvedených účelov, kontaktujte nás na emailovej adrese
info@apelnetworking.eu. Aj keď je vaše rozhodnutie poskytnúť vaše osobné informácie vo
všeobecnosti dobrovoľné, ak neposkytnete určité informácie, apel networking.eu nemusí byť schopná
splniť niektoré z cieľov uvedených v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Napríklad vám
pravdepodobne nebudeme schopní zasielať produkty, ak nebudeme poznať vašu poštovú adresu.
4. Ako môžeme zdieľať alebo prenášať údaje, ktoré zhromažďujeme
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s/so:
• Poradcami, Lídermi a Manažérmi,
• dodávateľmi, ktorí nám poskytujú služby, aby nám pomohli riadiť naše podnikanie a zlepšili

naše služby a zážitok našich zákazníkov;
• štátnymi orgánmi.
Toto zdieľanie bude na vyššie uvedené účely alebo bude v súlade s konkrétnymi právnymi
povinnosťami, ktoré sa na nás vzťahujú. Spoločnosť apel networking.eu používa vhodné bezpečnostné
opatrenia na ochranu osobných informácií, ktoré sa prenášajú do krajín mimo Európskeho
hospodárskeho priestoru, o ktorých sa predpokladá, že poskytujú nižšiu úroveň ochrany osobných
údajov. Štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou sú zavedené do zmluvy s naším
poskytovateľom e-mailového systému a dodávateľmi IT podpory a IT systémov.
5. Vaše práva
Máte právo požadovať prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame, a máte právo na
opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete mať tiež právo
obmedziť spracovanie vašich osobných údajov, prenášať svoje osobné údaje inému prevádzkovateľovi,
ak to právne predpisy umožňujú, alebo nechať vaše osobné údaje vymazať v tých prípadoch, keď
právne predpisy neukladajú spoločnosti apel networking.eu naďalej vaše osobné údaje spracovávať.
Ak máte problém alebo sťažnosť v súvislosti s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, kontaktujte
nás.
6. Ako nás kontaktovať
Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane
osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu info@apelnetworking.eu alebo napíšte na adresu
spoločnosti.
Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov-Z času na čas môžeme vykonať zmeny v tomto
vyhlásení o ochrane osobných údajov. Na našich webových stránkach zverejníme novú verziu tohto
vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Váš nákupný košík

Apel bodov
Spolu Produkty : HUF
Dobierka : HUF
Poštovné : HUF
Spolu Zaplatiť : HUF